Regulamin,polityka prywatności

Ale Motyw

Mariusz Kacała Wola Batorska 300 ,

32-007 Zabierzów Bocheński

Działalność wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki , posiadająca : adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń : Wola Batorska 300 , 32-007 Zabierzów Bocheński NIP : 683 172 9994 , REGON 121226242

 

- Niniejsze przedmioty sprzedawane , są to dawne przedmioty mające po około sto lat , przeszło sto lat oraz wiele więcej lat są po kompletnej renowacji (chyba że przedmiot jest przed renowacją wtedy jest to podane w opisie) jeśli takowy przedmiot ma w ogóle jakąś ''wadę'' np ślady starości wyraźniejsze na szybie, przy fałdowany fornir - w przypadku dawnych przedmiotów nie są to wady tylko ślady minionych lat ale zostają wymienione wtedy w opisie

 

-Odstąpienie od umowy zawartej na odległość : termin 14 dni od dostarczenia produktu , bez podania przyczyny , koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący

 

                  POLITYKA PRYWATNOŚCI               

 

-  z względu na charakter działalności są to sporadyczne podstawowe dane które są tylko wykorzystywane do zawarcia umowy sprzedaży oraz wysyłki 

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest : Mariusz Kacała,firma Ale Motyw z siedzibą Wola Batorska 300, e-mail: alemotyw@onet.pl

  2. Dane będą przetwarzane w celu : Zawarcie realizacja umowy sprzedaży, Gdy klient korzysta z dostawy przesyłką kurierską , Administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora

  3.  dane będą przechowywane przez okres : umożliwiający identyfikacje osoby , której dane dotyczą , przez okres nie dłuższy , niż jest to niezbędne do celów w których dane te są przetwarzane 

  4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  5. .Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie . Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  6. . Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych

REGULAMIN:

 

 ELEKTRONICZNE USŁUGI W SKLEPIE INTERNETOWYM 

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta dwóch kolejnych kroków-1.klikniecia przycisku zamów ( można także zrezygnować w tym momencie także zakupu klikając przycisk usuń )  2. wypełnienie formularza zamówienia oraz kliknięcie przycisku - wyślij zamówienie 

2.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym 

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym 

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3. W Przypadku zakupu mebla gdy jest przed renowacją ważna jest wpłata 40% zaliczki jego ceny po renowacji , resztę kwoty uiszcza się gdy już dany mebel jest gotowy

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

2. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki osobiście .

3  Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze 

 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Przesyłka bez dodatkowych kosztów na terenie Polski - Oprócz pana przewoźnika aby zdjąć z auta potrzebna jest jedna osoba do trzech osób w zależności od gabarytów

- Termin realizacji dostawy od przeszło 1 do 2 tygodni od zaksięgowania kwoty na koncie , zamówionym prywatnym przewoźnikiem

 

- Po zakupie zostaje bardzo dobrze dokładnie zapakowana , przewoźnik dzwoni do państwa wcześniej aby powiadomić o swoim przyjeździe

1.   Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

3.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  -  Przesyłka kurierska

  -  Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Wola Batorska 300 , 32-007 Zabierzów Bocheński  – w Dni Robocze, w godzinach od 16:30 do 21:00 oraz w soboty w godzinach od 12:00 do 19:00. Po wcześniejszym kontakcie minimum dwa dni przed planowanym odbiorem 

4.  Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 1 tygodnia do 2 tygodni od zaksięgowania kwoty na koncie , chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin

5.  Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie od 7 do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego 

 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący , Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  pisemnie na adres: Wola Batorska 300 , 32-007 Zabierzów Bocheński 

 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mariuszx6@gmail.com 

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej tego regulaminu . Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności . Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu , 

5.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:   Wola Batorska 300 , 32-007 Zabierzów Bocheński 

6.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

mail 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) 

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data